วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพน ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนทอง คณะครูโรงเรียนบ้านโพน และท่านวิทยากรจากสถานีตำตรวจภูธรอำเภอเชียงยืน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก และสามารถปฏิบัติตนได้ห่างไกลยาเสพติดได้ เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น

mungmee

Share: