กองช่าง

นายวิชารัตน์ ขวัญโพน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอภิสิทธิ์ ไชยคำ
ผู้ช่วยพนักงานประปา

นายนลธวัช ชารี
พนักงานจ้างเหมา

นายพิเชฐ แก้วกล้า
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุรีพร บุญชู
พนักงานจ้างเหมา

mungmee

Share: