กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางยุพาพร ชายแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปิยนุช ภูธรฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสวาท แสนพล
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นางสาวยุภาพร ลครศรี
พนักงานจ้างเหมา

mungmee

Share: