สำนักปลัด

นางผกากรอง สีทิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพิศมัย ศรีไชยตุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวรัตนาพร สุขดี
นิติกรชำนาญการ

พันจ่าเอกประสิทธิ์ บุดดา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นางสาวนิติญา อิ่มมนตรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววัชราภรณ์ ภูเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอิสราศักดิ์ ทิทึกทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวุฒิไกร ดามณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สิบตรีเยือน อาจดวงดี
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสุพิน ผาบชมภู
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวชลธิชา นวลศรี
พนักงานจ้างเหมา

นางสุภาวดี ภูโอบ
พนักงานจ้างเหมา

นายวรวุฒ สอรักษา
พนักงานจ้างเหมา

นายปริยวัฒน์ ภูลายยาว
พนักงานจ้างเหมา

mungmee

Share: