กองสวัสดิการสังคม

นางสาวธัญณิชา ขันตี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางประมูล หมู่โสภณ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสาวธารทิพย์ ขวัญโพน
นักพัฒนาชุมชน

นางอรวรรณ รักอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

mungmee

Share: