สมาชิกสภา

นายสนั่น อุปนันท์
ประธานเทศบาลตำบลโพนทอง
063-494-5982

นายอำพร ผ่อนผัน
รองประธานเทศบาลตำบลโพนทอง
065-858-6612

นางสาววรา แก้วกล้า
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
061-651-9892

นายบุญเพ็ง ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
099-467-1206

นายแสงจันทร์ โสภี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
086-230-9224

นายวีระ สร้อยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
065-746-9603

นายประเสริฐ เนื่องแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
081-741-3147

นายทองจันทร์ คำลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
083-386-8749

นางวงเดือน วาโยพัด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
064-950-1305

นางคำภา ชิณแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
095-618-8236

นายวัฒนา ไชยศาสตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
095-902-5485

นายธนวัฒน์ โคทนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
061-942-0995

mungmee

Share: