กองคลัง

นางบุญทริกา หล้าสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิริพร ลาภบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางรุ่งนภา ทิทึกทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำน่ญงาน

นางพรพรรณ แสงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวภรภัทร สีหาบัณฑิต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพิชญดา จ้ายสอนนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

mungmee

Share: