ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช 
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
063-714-1112

นายสมพร ทองดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
081-739-7989

นางชื่นใจ หวนจิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
083-126-5815

นายนิคม ชิณแสน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
098-581-116-2

นายบุญขวัญ หวนจิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
087-722-2903

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายบุญทัน แสงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นายสุเมธ ชารี
รองปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นางผกากรอง สีทิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางบุญทริกา หล้าสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงษ์ชัย คำเผือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายวิชารัตน์ ขวัญโพน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวธัญณิชา ขันตี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางยุภาพร ชายแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

mungmee

Share: