หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญทัน แสงแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นายสุเมธ ชารี
รองปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นางผกากรอง สีทิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางบุญทริกา หล้าสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงษ์ชัย คำเผือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายวิชารัตน์ ขวัญโพน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวธัญณิชา ขันตี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางยุภาพร ชายแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

mungmee

Share: