Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางยุพาพร ชายแก้ว ผู้อำนว…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวธัญณิชา ขันตี ผู้อำ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพงษ์ชัย คำเผือ ผู้อำนว…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญทัน แสงแก้วปลัดเทศบ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง

นายวิชารัตน์ ขวัญโพน นายช…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

นางบุญทริกา หล้าสุด หัวหน…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด

นางผกากรอง สีทิศ หัวหน้าส…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สมาชิกสภา

นายสนั่น อุปนันท์ประธานเท…

Continue Reading...