นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY เพื่อให้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่องและเกิดวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

mungmee

Share: