ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ตรม. มีไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้างเริ่มจาก ที่ นานายดำรงค์ อันทะนิล ออกไปทาง สำนักสงฆ์โนนฮ่องบ่อ บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องประกวดราคา บ้านหนองคูใต้ หมู่8
mungmee

Share: