Posted in อื่นๆ

Social Network

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

E-Service

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องก…

Continue Reading...