Posted in อื่นๆ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดท…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบายไม่รับขอ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy พร้…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สารจากผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

การขอรับความช่วยเหลือของผ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...