ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำใสขึ้นถังสูงระบบประปาหมู่ที่ 1,2,10,12 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ซื้อจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดรถกู้ชีพตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินรอบคัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างจัดจ้างค่าบริการจ้างเหมาฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อจัดซื้อ ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุ 20 กก จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสก้อน,คลอรีน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,825 ตรม. มีไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างเริ่มจาก ที่นานายดำรงค์ อันทะนิล ออกไปทาง สำนักสงฆ์โนนฮ่องบ่อ บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นายสำ คงกะเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นายสุรชัย คงกะเรียน(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นายอุดม มอญวงษ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อจัดซื้อ ต้นไม้ตามโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
จ้างจ้างเหมาบริการแต่งกายนางรำ การแสดงฟ้อนรำในขบวนแห่ตามโครงการงานประเพณีบุญปั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างจ้างเหมาบริการแต่งกายผู้ถือป้ายชื่อเขต,พระบรมฯในขบวนแห่ จำนวน 5 ขบวนๆละ 6 คน รวม 30 คนตามโครงการงานประเพณีบุญปั้งไฟ ประจำปีงานประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
ซื้อัจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง ราคาถุงละ 95 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างจ้างเหมาบริการการแสดงศิลปะพื้นบ้านหมอลำกลอน ในขบวนแห่พร้อมรถตกแต่ง (2) ตามโครงการงานประเพณีบุญปั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,825 ตรม. มีไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างเริ่มจาก ที่นานายดำรงค์ อันทะนิล ออกไปทาง สำนักสงฆ์โนนฮ่องบ่อ บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 08/05/2024
โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพน ม.1 17/01/2024
โครงการ งานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 10/07/2023
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 26/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 29/11/2022
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 18/10/2022
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 08/08/2022
จัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 14/06/2022
จัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คน 14/06/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,825 ตรม. มีไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างเริ่มจาก ที่นานายดำรงค์ อันทะนิล ออกไปทาง สำนักสงฆ์โนนฮ่องบ่อ บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองคูใต้ ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/06/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,825 ตรม. มีไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างเริ่มจาก ที่นานายดำรงค์ อันทะนิล ออกไปทาง สำนักสงฆ์โนนฮ่องบ่อ บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองคูใต้ ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/06/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อัจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง ราคาถุงละ 95 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติกตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสก้อน จำนวน 3,000.00 กก.คลอรีน 70-75% จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
ซื้อจัดซื้อ เสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสก้อน ,คลอรีน 70-75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสแบบก้อน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ,คลอรีน 70-75% จำนวน 6.00 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างโครงการ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพัฒนา ม.10 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนบลโพนทอง ประจำปี 2566(ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำใส เข้าในหมู่บ้าน ท่อขนาด 6 นิ้ว ระบบประปาหมู่ที่ 1,2,10,12 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างงานซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยหนองบ่อ ที่เสียหาย 4 จุด(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8326 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่