ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต บ้านสีดา ม.4 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างจ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างจ้างเหมาบริการ แต่งกายสำหรับผู้ถือป้าย,ผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ในริ้วขบวนพาเหรด ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริเหล็กบ้านโพ ม1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างโครงการปรับเกรดพื้นที่ด้านหน้าและด้านข้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนทอง (รายละเอียดตามกำหนดราคากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารผู้สูงอายุ จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้าง้จ้างซ่อมแซม อาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโพนทอง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างจัดจ้างทำและดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลโพนทอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ซื้อจัดซื้อ เก้าอ้สำนักงาน จำนวน ตัว โตีะทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อจัดซื้อ เก้าอ้สำนักงาน จำนวน ตัว โตีะทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้่า เพื่อ ซ่อมแซมระบบออโต้สูบน้ำดิบประปา ม.3,9 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เดือน ม.ค.67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพน ม.1 17/01/2024
โครงการ งานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 10/07/2023
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 26/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 29/11/2022
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 18/10/2022
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 08/08/2022
จัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 14/06/2022
จัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คน 14/06/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองคูใต้ ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/06/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองคูใต้ ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/06/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติกตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสก้อน จำนวน 3,000.00 กก.คลอรีน 70-75% จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
ซื้อจัดซื้อ เสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสก้อน ,คลอรีน 70-75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสแบบก้อน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ,คลอรีน 70-75% จำนวน 6.00 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างโครงการ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพัฒนา ม.10 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนบลโพนทอง ประจำปี 2566(ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำใส เข้าในหมู่บ้าน ท่อขนาด 6 นิ้ว ระบบประปาหมู่ที่ 1,2,10,12 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างงานซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยหนองบ่อ ที่เสียหาย 4 จุด(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8326 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างค่าบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่